GDPR


Zásady ochrany osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení 2016/679 (GDPR)“ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679 zpřístupňuje Správa účelových zařízení, příspěvková organizace informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných organizací. 

Správce osobních údajů:
Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín
IČ: 75107040
DIČ: CZ75107040
e-mail: info@suzct.cz
datová schránka: rqdk7u6
tel.: 731 401 775

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v míře a za účelem uvedeným v následující tabulce. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a archivace.

Informace o právech subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo získat od správce osobních údajů potvrzení, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Subjekt údajů má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, plánovaná doba zpracování, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, právo podat stížnost, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Právo na opravu
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil jeho nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a to pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány.

Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů v případech stanovených Nařízením právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci. Nesmí být však nepříznivě dotčena práva a svobody třetích  osob.

Právo vznést námitku
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost
Dle čl. 77 Nařízení má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu týkající se zpracování jeho osobních údajů

Právo na odvolání souhlasu
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení má Subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.